กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญช่วย ลือโสภา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลัดดาวัลย์ บุญสองชั้น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอนัญญา รัตนะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ รัตนะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุประภาวดี โสริโย
ครู