กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปัญญา สุวรรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพิน โสพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ